Pfotenhilfe Karlsruhe und Umgebung e.V.

Reinhold-Schneider-Strasse 40

76199 KARLSRUHE

Tel. 0721 / 33 55 84 50

info@pfotenhilfe-karlsruhe-und-umgebung.de